28 Feb 2022

पासवर्ड - फेब्रुवारी २२ अंक - कथा

एक बंदर, दिल के अंदर...
------------------------------

अणंगपूरच्या अलीकडं, भणंगपूरच्या पलीकडं, डोंगराच्या उताराला, नदीच्या काठाला वसलं होतं गणंगपूर. गाव तसं नामी. नावाप्रमाणेच एक से एक गणंग लोक इथी वस्ती करून राहत होते. गावातल्या लोकांची नावंही एक से एक. कपडे शिवणाऱ्याचं नाव होतं कात्रे, तर चप्पल शिवणाऱ्याचं नाव होतं चावरे; फुलं विकणाऱ्याचं नाव होतं सुके आणि मटण विकणाऱ्याचं नाव होतं खटके. अशा गमतीदार नावांचं हे गणंगपूर. तिथं कुणालाच काहीच ना खटके ना टोचे! डोंगरावरच्या जाडजूड शिळेगत गाव नदीच्या काठाला वर्षानुवर्षं अगदी सुस्त पडलेलं होतं. गावात होती एकच सरकारी शाळा. तिथल्या मास्तरांचं नाव होतं मारके. नाव मारके असलं, तरी मास्तर मारके नव्हते. चष्मीस होते, स्वभावानं अगदी गरीब गाय होते. बदलून आले होते. एकटेच राहायचे. आणखी दोन मास्तर होते. पण त्यातले ढोले गुरुजी तर निवृत्त व्हायला आले होते, त्यामुळं ते कधी शाळेत यायचेच नाहीत. दुसरे होते सुकडे गुरुजी. ते दुसऱ्या गावी राहायचे. त्यामुळे कधी यायचे, तर कधी नाही. सगळा भार मारके मास्तरांनाच वाहायला लागायचा.
गणंगपूरच्या शाळेतली पोरंही तशीच होती. एक से एक वस्ताद! याला झाकावा, त्याला काढावा, असे सगळे. खोड्या करणे, नाना उपद्व्याप करणे, मास्तरांना त्रास देणे हे तर अगदी नेहमीचंच. गावात कुणी नवं माणूस आलं, की त्याला खुळं करून सोडायचं, हा पोरांचा आवडीचा छंद होता. गंप्या हा या सगळ्यांचा मेरुमणी. गंप्या सातवीत होता. म्हणजे शाळेतल्या सर्वांत मोठ्या वर्गात. कारण गणंगपुरात सातवीपर्यंतच शाळा होती. त्यापुढं शिकायचं तर तालुक्याच्या गावाला जावं लागे. त्यामुळं गंप्याचा सगळ्या शाळेत वट होता, दरारा होता. गंप्याच्या वाटेला कुणी जात नसे. तो रस्त्यानं निघाला, की माणसं आपोआप बाजूला होत. लहान लेकरं तर घरात लपून बसत. कारण गंप्या कधी कुणाची, काय खोडी काढील, हे कुणालाच सांगता यायचं नाही. गंप्यालाही ते सांगता यायचं नाही. त्याच्या मनात कधी काय येईल आणि तो काय उद्योग करून ठेवील, याचा अंदाज येणं ही फारच अवघड गोष्ट होती.
एकदा गावात एक मदारी आला. त्याच्याकडे एकच माकड होतं. लाल तोंडाचं. मदारी माकडाचे खेळ करू लागला. गावात माकड आलंय म्हटल्यावर गंप्याला आणि त्याच्या मित्रांना भलताच चेव चढला. मदाऱ्याचा खेळ सुरू होता, तिथं हे सगळे जाऊन गोल उभे राहिले. बारीक बारीक दगड त्या माकडाला फेकून मारू लागले. माकड उड्या मारायला लागे, त्यासरशी गंप्या आणि त्याचे मित्र खदाखदा हसत आणि आणखी दगड मारीत. मदाऱ्यानं हे पाहिलं. त्याला चांगलाच राग आला. त्याच्या लाडक्या माकडाला - बब्याला - गंप्या दगड मारत होता, हे बघून तो गंप्याला ओरडला. माकड म्हणजे महाबली हनुमानाचे वंशज. त्यांना असा त्रास देणं बरं नाही. त्यांना काय, कुठल्याच मुक्या प्राण्याला असा त्रास देऊ नये, असं मदाऱ्यानं गंप्याला सांगितलं. गावातल्या दोन जाणत्या माणसांनीही गंप्याला तसंच सांगितलं. त्यासरशी गंप्याही चिडला. तेवढ्यात कुणी तरी मागून गंप्याची चड्डी ओढली. बघतो तर काय, बब्या गंप्याच्या मागे उभा होता. मदाऱ्यानं त्याला चांगलंच सजवलं होतं. त्याच्या गळ्यात माळ होती. कपाळावर गंध होतं. अंगात एक चौकडीचा शर्टही घातला होता. बब्याच्या उजव्या कपाळावर एक तिरपा व्रण होता. कधी तरी मारामारीत बब्याला दुसऱ्या माकडानं ओरबाडलं असणार! हे असलं ध्यान मागं बघून गंप्या दोन मिनिटं जरा टरकला. पण तेवढ्यात सावध झाला. त्यानं बब्याची पुन्हा खोडी काढाची ठरवलं. शेजारची एक काटकी घेऊन बब्याला टोचायची, अशा विचारानं तो वाकला, तेवढ्यात मागून बब्यानं त्याची चड्डी पुन्हा जोरात खाली ओढली. आत्ता चड्डी पूर्णच निसटून खाली पडली. गंप्याची फाटकी अंडरपँट सगळ्यांना दिसली. सगळी मुलं खो खो हसू लागली. मुलं हसायला लागल्यावर बब्याला आणखी चेव आला. बब्यानं पाठीमागून एकदम उडी मारली आणि तो गंप्याच्या पाठुंगळीला जाऊन बसला. माकड पाठीवर बसलं म्हटल्यावर गंप्या फारच घाबरला. ''ओय, ओय... वाचवा, वाचवा,'' करत ओरडायला लागला. गंप्या उड्या मारत, नाचत त्या चौकात गोल गोल फिरू लागला. ते बघून हा मदाऱ्याचा नवाच खेळ आहे, असं समजून गावातले बरेच लोक तिथं गोळा झाले. त्यांच्यासमोर हे सगळं नाटक सुरू झालं आणि लोक टाळ्या वाजवू लागले. लोकांच्या टाळ्या ऐकून बब्याला आणखी चेव चढला. त्यानं आता गंप्याचे केस हातात धरले आणि गाडीवान कसा कासरा हातात धरून बैल पिटाळतो, तसं तो गंप्याला पिटाळू लागला. गंप्याच्या तोंडचं पाणी पळालं. त्यात बब्या त्याला मध्ये गुदगुल्या करी. त्यामुळं तर गंप्याला हसावं की रडावं हे काही कळेना झालं. मदारी हे सगळं बघत होता. बब्याला त्रास देणाऱ्या गंप्याची पुरेशी खोडी मोडली, हे बघून मग त्यानं बब्याला इशारा केला. बब्या टुणकन उडी मारून खाली उतरला. त्याबरोबर गंप्याचं धूड चक्कर येऊन तिथं चौकातच कोसळलं. सगळे लोक गंप्याला हसत हसत आपापल्या घरी गेले.
थोड्या वेळानं गंप्याला जाग आली तेव्हा सगळीकडं अंधार पडला होता. गंप्यानं आपले कपडे झटकले, केस नीट केले आणि तो पाय ओढत घरी गेला. घरचे सगळे पुन्हा गंप्याला हसले. गंप्याच्या डोक्यात संतापाची तिडीक गेली. जेवण वगैरे झाल्यावर तो पुन्हा घराबाहेर पडला. त्याच्या टोळीतल्या चार मित्रांना गोळा केलं आणि तो मदाऱ्याचा शोध घ्यायला निघाला. गावाबाहेर नदीच्या काठी मदाऱ्यानं एक झोपडी उभारली होती. बाहेर त्यानं लाकडं पेटवून जाळ केला होता. पलीकडं कुणाची तरी जुनी बाज होती. त्यावर बब्या बसला होता. स्वतःचं अंग कराकरा खाजवत बब्या मधूनच ओरडत होता. मदाऱ्यानं कोपऱ्यात चूल मांडली होती. त्यात अॅल्युमिनियमच्या मोठ्या भांड्यात काही तरी भातासारखं रटरटत होतं. जाळाचा प्रकाश मदाऱ्याच्या तोंडावर पडून त्याचा चेहरा लाल भासत होता. बब्याचा आधीचाच लाल चेहरा आता लालबुंद वाटायला लागलं होतं. शेजारीच वडाचं झाड होतं. त्या झाडाच्या सावल्या मदाऱ्याच्या झोपडीबाहेर विचित्र पद्धतीनं हलत होत्या. एकूण मोठं चमत्कारिक दृश्य होतं ते...
गंप्या तिथं पोचायला आणि तिथल्या एक भटक्या कुत्र्यानं गंप्याच्या दिशेनं बघून भुंकायला एकच गाठ पडली. कुत्र्याचं भुंकणं ऐकून गंप्याचे चारी मित्र मागच्या मागं पसार झाले. मदारी आणि बब्या एकदम सावध होऊन कुत्र्याच्या भुंकण्याच्या दिशेनं बघू लागले. त्यांना गवतात काही तरी हालचाल जाणवली. मात्र, तो गंप्या आहे, हे काही मदाऱ्याच्या पटकन लक्षात आलं नाही. गंप्यानं एक मोठा दगड कुत्र्याच्या दिशेनं भिरकावला आणि त्याबरोबर ते कुत्रं केकाटत दूर निघून गेलं. तिथूनही ते गवताच्या दिशेनं भुंकत होतंच. बब्या आता बाजेवरून खाली उतरला होता आणि मदाऱ्यासोबत हळूहळू गवताच्या दिशेनं येत होता. गंप्या हातात दगड घेऊन सज्ज होता. मदारी व बब्या पुढं सरकले. त्यांना जाळाच्या अंधुक प्रकाशात एकदम गंप्याचा चेहरा दिसला. गंप्याची चड्डी बघून मदाऱ्याला सकाळचा प्रसंग आठवला आणि एकदम हसायला आलं. गंप्या आत्ता पूर्ण, मोठी विजार घालून आला होता आणि त्यानं चक्क सुतळीनं ती कमरेला करकचून बांधली होती. तेवढ्यात बब्या गवताकडं बघून जोरजोरात किंचाळायला लागला. गंप्यानं बब्याला परत दगड मारला की काय, म्हणून मदारी बब्याकडं बघायला लागला. मग त्यानं गंप्याकडं पाहिलं. दगड अजूनही गंप्याच्या हातातच होता. बब्याचं लक्ष मात्र गंप्याच्या पायाकडं गवतात होतं. तिथं लक्ष गेलं आणि मदारी चमकलाच. एक भला मोठा नाग गंप्याच्या पायापासून दोन फूट अंतरावर फणा काढून उभा होता. गंप्याचं लक्षच नव्हतं तिकडं. बब्यानं मात्र ओरडून ओरडून त्याला सावध करायचा प्रयत्न चालवला होता. शेवटी मदारी ओरडला, "अबे ओ शाणे बच्चे, मरना है क्या? नीचे देख, नीचे देख..."
गंप्यानं खाली बघितलं मात्र... नागाला बघून त्याची कचकचून बांधलेली विजार ओलीच झाली. काय करावं, हे त्याला सुचेचना. तो तसाच पुतळा होऊन स्तब्ध उभा राहिला. मनातून देवाचा धावा करायला लागला. तेवढ्यात बब्यानं एकदम झेप मारून नागाला एका फटक्यात दूर उडवून लावलं. मदारी आता बब्याकडं कृतज्ञतेनं बघत होता. गंप्याच्या डोळ्यात पाणीच आलं. ज्या बब्याला त्यानं दुपारी खूप त्रास दिला होता, त्याच बब्यानं त्याचा जीव वाचवला होता.
दुसऱ्या दिवशी मदाऱ्याच्या खेळाला गंप्या स्वतः बब्याला डोक्यावर घेऊन जाहिरात करत फिरत होता. त्या खेळाला खूप गर्दी झाली हे सांगायला नकोच. मदाऱ्याला भरपूर पैसे मिळाले. गंप्यानं स्वतः भेळ-चिवडा आणून मदाऱ्याला खायला दिला आणि बब्यापुढं तर केळ्यांचा घडच ठेवला. काही दिवसांनी मदारी व बब्या पुढच्या गावाला खेळ करायला निघून गेले.
त्यानंतर आता गणंगपुरातल्या मारुतीच्या देवळासमोर गंप्या दर शनिवारी दर्शनाच्या रांगेत उभा दिसतो. मारके मास्तरांनी त्याला तालमीत पण धाडलंय. रोज संध्याकाळी गंप्या आता तालमीत घुमत असतो. त्याला अजूनही नीट शड्डू ठोकायला जमत नाही. मग मागून कुणी तरी थोरला पैलवान त्याची लंगोट ओढतो... आखाड्यातले सगळे जण गंप्याला हसतात. गंप्याही हसतो. हसून हसून अगदी डोळ्यांत पाणी येतं त्याच्या... त्या पाण्यात त्याला कधी कधी बब्याचं प्रतिबिंब दिसतं असं म्हणतात.

---

(पूर्वप्रसिद्धी : पासवर्ड फेब्रुवारी २२ अंक)

---

25 Feb 2022

पासवर्ड दिवाळी अंक २१ - कथा

अपना टाइम आएगा...
--------------------------

चपक्... चपक्... चपक्... चपक्...
चिखलातून चप्पल घालून जाताना होणाऱ्या या आवाजानं राघू नादावला होता. त्याचं घर डोंगरावर आहे. पावसाळ्याचे दिवस असल्यानं सगळीकडं हिरवंगार वातावरण झालं होतं. भाताची रोपं तरारली होती. वाफ्यांत पाणी साठलं होतं. सगळीकडं भाताच्या लोंब्यांचा खरपूर वास दरवळत होता.
राघू सातवीत शिकतो आहे. त्याचे वडील सोन्याबापू एसटीत कंडक्टर आहेत. फाट्यावर त्यांना डबा द्यायचं राघूचं रोजचं काम होतं. आजही सकाळी सकाळी तो आईनं दिलेला भाकरी-भाजीचा डबा घेऊन रायबाच्या वाडीकडं निघाला होता. राघूचं घर रायबावाडी आणि पलीकडच्या डोणेवाडीच्या मधोमध होतं. मधे एक साधीशी बैलगाडीची वाट होती. आता पावसामुळं तिथं एवढा चिखल झाला होता, की वाट कोणती आणि शेत कोणतं, ओळखू येईना झालं होतं. बैलगाडीच्या धावेमुळं तयार झालेल्या खळगीत चहाच्या रंगाचं पाणी साठलं होतं. त्यात उडी मारून तिथलं पाणी उडवायला राघूला आणि त्याचा दोस्त महादूला फार आवडायचं. आज महादू नव्हता. त्याच्या दादांना - वडिलांना - तालुक्याच्या गावी नेलं होतं. त्यांना चार दिवसांपासून ताप येत होता. सगळीकडं धुमाकूळ घालणाऱ्या करोनानं त्यांना गाठलेलं असू नये, अशी प्रार्थना महादू आणि राघू रोज शिवारातल्या मारुतीकडं करत होते. शिवारातल्या मैदानावरच राघू एरवी मित्रांसोबत क्रिकेट खेळायचा. सध्या पावसामुळं त्यांचं 'स्टेडियम' पूर्ण भिजून गेलं होतं. पावसाळ्यात क्रिकेट खेळता आलं नाही, तर क्रिकेटवरचे लेख वाचायला राघूला आवडायचं. त्यातले क्रिकेटपटूंचे फोटो कापून, वहीत ठेवणं हा तर त्याचा छंद होता. सगळ्यांप्रमाणेच धोनी आणि विराट हे त्याचे अतिशय आवडते खेळाडू होते.
रायबाची वाडी अजून अर्धा-एक किलोमीटर असेल. राघूचे वडील रोज सकाळी सायकलनं वाडीपर्यंत जायचे आणि फाट्यावरून तालुक्याच्या गावाला जायचे. तिथून पुढं त्यांची ड्यूटी जिथं लावली असेल त्या गावाला जावं लागायचं. दोन दिवसांतून एकदा मुक्कामी पण जावं लागायचं. आज त्यांना पुन्हा मुक्कामाची ड्यूटी आली होती. त्यामुळंच राघूकडं त्यांना डबा पोचवायचं काम आलं होतं. सोन्याबापू फार सरळ आणि सज्जन माणूस होता. वाडीतल्या सगळ्या लोकांना त्यांचा फार आधार होता. त्यांचं तालुक्याच्या गावी रोजचं येणं-जाणं असल्यानं अनेक लोकांची पार्सलं पोचवण्याचं, वस्तू नेण्याचं-आणण्याचं, निरोप देण्याचं काम सोन्याबापू हसतमुखानं करत. गावातली काही मुलं शिकायला तालुक्याच्या गावी जात. ती सोन्याबापूंच्या एसटीनंच जात. त्यांच्यावर भरोसा ठेवून गावकरी आपल्या पोरांना निश्चिंतपणे त्यांच्या ताब्यात देत असत.
आज राघू विशेष खुशीत होता. त्याचे बापू त्याच्यासाठी तालुक्याच्या गावावरून एक मस्त भेटवस्तू आणणार होते. राघूला खूप दिवसांचं एक घड्याळ हवं होतं. शेतावर काम करताना, वाडीला जाताना-येताना, एसटीच्या वेळा पाळताना घड्याळ सारखंच लागायचं. राघूला सतत दुसऱ्याला वेळ विचारावी लागे. म्हणून त्यानं खूप आग्रह धरून बापूंकडं घड्याळ मागितलं होतं. अखेर खूप प्रयत्नांती बापूंनी त्याला घड्याळ आणून देण्याचं कबूल केलं होतं. आज बापूंच्या पगाराचा दिवस होता. त्यामुळं ते आज नक्की घड्याळ आणणार, याची खात्री होती.

झूम... झुइंग, झुइंग... झूम झूम...

एकदम आवाज आले, तसा राघू दचकला. त्यानं समोर पाहिलं तर चार-पाच अतिशय पॉश, खूप भारी, दणकट पांढऱ्या कार त्या कच्च्या रस्त्यानं वेगानं पलीकडच्या डोंगराकडं जाताना दिसल्या. त्या गाड्यांना काळ्या काचा होत्या. त्यात कोण बसलंय ते कळत नव्हतं. पण कुणी तरी मोठी, तालेवार माणसं असणार हे नक्की. पलीकडच्या डोंगरावर एक मोठी संस्था होती. गिर्यारोहण, साहसी खेळ यांचं प्रशिक्षण तिथं चालायचं म्हणे. त्या भागात अनेक खासगी लोकांची रिसॉर्ट पण होती. तिकडे जाणारा रस्ताही ‘खासगी मालमत्ता’ असा बोर्ड लावून बंद करण्यात आला होता. तिथं एक वॉचमन कायम असायचा. राघू व महादूची त्याची गट्टी होती. त्याला नाव विचारलं, तर तो ‘मला सुभेदार म्हणा’ एवढंच म्हणायचा. आताही राघू जरा पुढं गेला. सुभेदारकाका आलेच समोरून. राघूनं त्यांना वेळ विचारली. नऊ वाजून वीस मिनिटं झाल्याचं त्यांनी सांगितलं. बापूंच्या एसटीला अजून वेळ होता. फाटाही इथून अगदी दहा मिनिटांच्या अंतरावर होता. मग राघू सुभेदारांच्या केबिनमध्ये येऊन बसला. तिथल्या माठातलं गार गार पाणी आधी त्यानं घटाघटा पिऊन घेतलं. सुभेदारांकडं ‘टायगर’ नावाचा गावठी, पण चांगला दणकट कुत्रा होता. राघूची आणि त्याचीही दोस्ती होती. राघू आत शिरल्याबरोबर टायगर आलाच शेपटी हलवीत. राघूनं त्याला थोपटलं. त्याच्या गळ्याखाली खाजवत त्यानं सुभेदारकाकांना विचारलं, ‘कसल्या गाड्या ओ काका या? कोण लोक आलेत?’
सुभेदारकाका म्हणाले, ‘आता काय सांगू? कुणाला सांगायचं नाही, अशी मला सक्त ताकीद आहे बाबा. फार मोठे लोक आहेत. तुला कळलं, तर तू आश्चर्यानं उडशील...’
राघू म्हणाला, ‘सांगा की... सांगा की काका... मी कुण्णाकुण्णाला सांगणार नाही.’
‘बरं... इकडं ये...’ सुभेदारकाका म्हणाले. ‘कान कर इकडं...’ असं म्हणत ते राघूच्या कानात काही तरी पुटपुटले.
ते ऐकून राघूनं एवढ्ढा मोठ्ठा ‘आ’ वासला की तो लवकर मिटेचना.
‘काय सांगताय काय, काका? खरंच? कोहली आणि आपली सगळी टीम आलीय इथं?’
‘श्शू... शांत शांत शांत बस बाबा. नोकरी जाईल माझी...’
राघूला एकदम आठवलं. पुण्याला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध एक टेस्ट मॅच खेळायला आपली टीम आली होती. त्या मॅचमध्ये आपण तीन दिवसांतच वाईट हरलो होतो. पण त्यानंतर आपली टीम इकडं आलीय, हे काही त्याला खरं वाटेना. पण डोंगरावरच्या संस्थेत ते दोन दिवसांसाठी आले आहेत, असं काकांनी त्याला सांगितल्यावर मग विश्वास ठेवावाच लागला. मगाशी गेलेल्या त्या कारमधून चक्क आपले आवडते क्रिकेटपटू गेले होते, हे लक्षात येऊन राघू मनोमन हरखला. त्यांना बघायला मिळालं तर? त्याच्या डोळ्यांतले भाव वाचूनच सुभेदारकाका बोटानंच ‘नाही नाही’ म्हणाले.
राघू हिरमुसला होऊन फाट्याकडं निघाला. टायगरही त्याच्या मागे मागे थोडं अंतर हुंदडत आला. ‘टायगर, परत जा... काकांना सोबतीला थांब,’ असं राघू म्हणाल्याबरोबर जणू समजल्यासारखं टायगर मागं वळला.
राघू फाट्यावर येऊन उभा राहिला. तिथं एक पडझड झालेली शेड होती. शेजारी वडाच्या झाडाखाली एरवी फळं विकणाऱ्या मावशी बसायच्या. सध्या पावसामुळं आणि करोनाच्या निर्बंधांमुळं हल्ली त्या दिसत नाहीत. राघू उजवीकडच्या वळणाकडं बघत बसला. त्याची ही नेहमीची सवय होती. वळणावर एसटी दिसली, की तो एक ते शंभर आकडे मोजायला सुरुवात करायचा. साधारण सत्तरच्या पुढं आकडे गेले, की एसटी बरोबर समोर येऊन थांबायची.
आत्ताही तसंच झालं. वळणावर लालचुटुक रंगाची, पण आता चिखलानं माखलेली गाडी दिसली आणि राघूनं ‘एक, दोन, तीन...’ सुरू केलं. बरोबर पंचाहत्तर आकड्याच्या वेळी एसटी समोर येऊन थांबली. दार उघडलं आणि सोन्याबापू खाली उतरले. वडिलांना बघून राघूचा चेहरा उजळला. बापू आले. ‘काय राघवा, डबा आणलायस का?’ त्यांनी राघूच्या डोक्यांतील केसात हात फिरवत विचारलं. मास्कमधूनही त्यांच्या चेहऱ्यावरचे मिश्कील भाव लपत नव्हते. ‘हो... हा घ्या...’ असं म्हणत राघूनं डबा दिला. ‘आणि माझं घड्याळ?’ राघूनं अधीरतेनं विचारलं.
‘थांब, थांब...’ म्हणत बापू शेडमधल्या बाकावर बसले. मानेवरचा रुमाल काढून आधी त्यांनी घाम पुसला. मग म्हणाले, ‘राघवा, मला माफ कर बेटा. या वेळी काही घड्याळ आणायला जमलं नाही.’
राघू एकदम खट्टू झाला. ‘का पण? तुम्ही मला आज घड्याळ आणणार होता ना... मग का नाही आणलं?’ असं म्हणताना त्याचा चेहरा अगदी रडवेला झाला.
‘अरे हो, ऐकतोस का जरा...’ असं समजुतीच्या स्वरात बोलत बापू म्हणाले, ‘आपल्या महादूचे दादा हॉस्पिटलात आहेत. मी आजच त्याच्याकडं जाऊन आलो. त्यांना प्लाझ्मा द्यावा लागला. आता त्यांची तब्येत सुधारते आहे हळूहळू... पण वेळ लागेल. मला त्यांच्या उपचारांसाठी पैसे द्यावे लागले राघवा... म्हणून तुझं घड्याळ राहिलं बघ. पण पुढच्या महिन्यात मी नक्की घेणार तुला... आपल्या मारुतीची शप्पथ...’
राघूला एकदम महादूचा चेहरा आठवला. त्याला मित्रासाठी एकदम भरून आलं. त्यानं मनातल्या मनात पुन्हा मारुतीरायाला हात जोडले. ‘शक्ती दे, बुद्धी दे’ हा नेहमीचा मंत्र मनातल्या मनातच परत म्हटला. तेवढ्यात ड्रायव्हर रामकाकांनी बापूंना हाक मारली. ‘राघू, सोड रे आता तुझ्या बापाला... आम्हाला लांबची ट्रिप आहे आज...’ असं ते हसत हसत गाडीतूनच म्हणाले. तशी बापू डबा आणि पैशांची कातडी पिशवी घेऊन लगबगीनं उठले. गाडीचं दार लावून घेताना राघूला म्हणाले, ‘नीट घरी जा रे...’ त्यांनी डबल बेल मारली आणि एसटी भुर्रकन पुढं निघून गेली. खंडीभर धूळ उडाली. फाट्यावर आता कुणीही नव्हतं. राघूला काही लवकर तिथून हलावंसं वाटेना. तो तिथंच बसून राहिला. समोरच्या वडाच्या झाडाकडं एकटक बघत बसला. त्या पारंब्यांतून, पानांतून वेगवेगळे आकार शोधण्याचाही त्याला नाद होता. त्याला आता तिथं सारखं घड्याळच दिसायला लागलं.
तेवढ्यात लांबून ‘झुम... झुम...’ आवाज आला. राघूचे कान टवकारले. मगाच्याच त्या मोठ्या गाड्या आल्या असणार! राघू नीट लक्ष देऊन बघू लागला. तेवढ्यात एक गाडी एकदम तिथं येऊन थांबलीच. करकचून ब्रेक मारत उभी राहिली. काळी काच खाली झाली. ‘अरे ओ बेटा, वो माची पर जानेवाला रास्ता कहाँ से है? हम रास्ता भटक गए है...’ कुणी तरी आतून बोलत होतं. राघू नीट जवळ गेला आणि तीन ताड उडाला. बघतो तो काय! साक्षात विराट कोहली होता कारमध्ये... पलीकडं ड्रायव्हर होता. काळा गॉगल आणि पांढरा टी-शर्ट घातलेला विराट राघूलाच पत्ता विचारत होता. भानावर यायला राघूला दोन मिनिटं लागली.
‘विराट ‌ऽऽऽऽऽ’ राघू किंचाळलाच. ‘हां बेटा, मैं ही हूँ... किसी को बोलना मत... हम यहाँ जरा आराम करने आए है... बताओ तो माची पर कहाँ से रास्ता है?’
‘वो... वो... यहाँ से...’ राघूनं फाट्याच्या बाजूनं बोट दाखवलं.
‘तुम्हे रास्ता पता है? एक काम करो... हमारे साथ आओ... बैठो गाडी में... रास्ता दिखाओ जरा..’
आता तर राघूला गगन ठेंगणं झालं. त्याला काय करावं ते समजेनाच. विराटनं दार उघडलं आणि त्याला आत बोलावलं. राघूला त्यानं चक्क मांडीवर घेतलं. राघूला आता चक्कर यायचीच बाकी होती. त्यानं रस्ता दाखवला. फाट्याच्या आत सुभेदारकाकांची केबिन दिसताच, ड्रायव्हर म्हणाला, ‘यही रास्ता है साब... हम आ गयें...’
रस्त्यात राघू एकटक विराटच्या हातातल्या काळ्या वस्तूकडं बघत होता. ते घड्याळ आहे का नक्की काय ते त्याला कळत नव्हतं. केबिनपाशी गाडी आल्यावर राघू खाली उतरला. न राहवून त्यानं विचारलं, ‘यह आप ने हाथ में क्या बांधा है?’
‘अरे ये स्मार्ट वॉच है... चाहिये क्या?’ असं म्हणत विराटनं चक्क ते काळं घड्याळ काढून राघूच्या हातात दिलं. न राहवून सुभेदारकाकांनी टाळ्याच वाजवल्या. ‘बहोत होशियार लडका है ये काका,’ विराट म्हणाला. त्यांची गाडी सुरू झाली आणि बघता बघता डोंगराच्या दिशेनं नाहीशी झाली.
सुभेदारकाका म्हणाले, ‘लकी आहेस गड्या...’
तेवढ्यात त्यांच्या केबिनमधल्या रेडिओवर गाणं सुरू झालं - अपना टाइम आएगा... अपना टाइम आएगा...राघू त्या तालावर उड्या मारायला लागला आणि टायगरही दोन पाय वर करून त्याला साथ देऊ लागला. सुभेदारकाकांच्या डोळ्यांत पाणी होतं...

---

(पूर्वप्रसिद्धी : युनिक फीचर्सचा ‘पासवर्ड’ दिवाळी अंक २०२१)

---